Hemlöshet definieras som ”tillståndet att inte ha något hem”. På 1950-talet var idén om hemlöshet bara det, en idé. Ungefär 70 procent av världens befolkning på cirka 2,5 miljarder människor bodde på landsbygden. I dag uppskattar man dock att minst 150 miljoner människor i världen är hemlösa och att totalt 1,6 miljarder människor saknar en lämplig bostad. Enligt uppgifter från OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) ligger USA på 11:e plats efter Australien, Kanada, Tyskland, Sverige m.fl. när det gäller hemlöshet i procent av den totala befolkningen 2015. Vad som är särskilt intressant med denna statistik är att de två första, Australien och Kanada, har planer för att ta itu med hemlöshet, medan de två senare, Tyskland och Sverige, inte har någon typ av nationell plan.

Enligt U.S. Department of Housing and Urban Development’s (HUD) 2018 Annual Homeless Assessment Report to Congress, uppskattades 553 000 personer ha upplevt hemlöshet under en enda natt 2018. När det gäller hemlöshet per delstat rankades Kalifornien högst med en råtträkning på 129 000 personer och North Dakota rankades lägst i råtträkningen med 542 hemlösa personer genom en point-in-time-räkning. Jämfört med 2008 hade cirka 664 000 personer i USA upplevt hemlöshet en enda natt. Om man tittar på Kalifornien 2008 hade cirka 158 000 personer, mer än en sjättedel av det totala antalet, upplevt någon form av hemlöshet.

Definitioner:

Sheltered Homelessness: avser de personer som bor på akutmottagningar, program för övergångsbostäder eller säkra platser.

Oskyddad hemlöshet: avser personer vars primära plats under natten är en offentlig eller privat plats som inte är avsedd för, eller normalt används som, en vanlig sovplats för människor (gator, fordon eller parker).

Kroniskt hemlös person: avser en person med en funktionsnedsättning som har varit kontinuerligt hemlös i ett år eller mer eller har upplevt minst fyra episoder av hemlöshet under de senaste tre åren där den sammanlagda längden av hemlöshet vid dessa tillfällen är minst 12 månader.

En hemlös man sover under en filt med amerikansk flagga på en parkbänk i New York City. Källa: Jacobin. Creative Commons.

Under december 2017 besökte ”Philip Alston, FN:s särskilda rapportör för extrem fattigdom” Kalifornien, Alabama, Georgia, Puerto Rico, West Virginia och Washington D.C. och sammanställde sina slutsatser i en tillhörande rapport. Här presenterar han USA som ett av världens rikaste samhällen, en trendsättare och en sofistikerad plats att leva på. Efter dessa lovord kontrasterar han landet med sina egna observationer och uppgifter från OECD. Han angriper också indirekt USA och går så långt som till att nämna att ”den strikta ordbegränsningen för denna rapport gör det omöjligt att fördjupa sig i ens de viktigaste frågorna”, vilket visar hur omfattande de aktuella frågorna är som påverkar dem som bor i USA, I samma rapport noterade Alston också de senaste politiska åtgärder som USA vid den tidpunkten hade vidtagit, t.ex. skattelättnader och ekonomiska vinster (en plötslig, oväntad vinst) för de rika, minskning av välfärdsförmåner för de fattiga, avskaffande av skydd (ekonomiskt, miljömässigt, hälsomässigt och säkerhetsmässigt) som gynnar medelklassen och de fattiga, avskaffande av sjukförsäkringen för mer än 20 miljoner människor, ökning av utgifterna för försvaret, och många fler. En av de lösningar som föreslogs för en så viktig fråga var att avkriminalisera att vara fattig.

Hur som helst kan ledarna för städer och delstater tycka annorlunda.

Bunker Hill sett från Los Angeles stadshus. Källa: Washington, USA: Wikipedia, engelska. Creative Commons.

Till exempel ses Los Angeles och andra centrala städer ständigt med ”gigantiska kranar och byggnationer” som bygger torn och annan magnifik arkitektur enbart för att ”hysa juridiska advokatbyråer, investeringsbanker, fastighetsmäklare, teknikföretag” och andra företag med ”stora pengar”. I samma städer kan man dock, när man tittar noga, urskilja ”läger med trasiga tält, smutsiga madrasser, smutsiga kläder och människor som knappt överlever på gatorna”. Alston går till och med så långt att han utpekar Los Angeles borgmästare Eric Garcetti för att han tillåter biljettförsäljning för 300 dollar att ha ett läger i stället för att utveckla prisvärda bostäder för de många människor som inte kan betala för sina hem och bostadsorter. Detta förvärrar levnadsvillkoren för de åtalade eftersom de kämpar för att göra nödvändiga betalningar i tid, såsom sjukvård, mat, vatten och någon form av skydd, oavsett om det är ett tält eller om de bor ute på gatan. Detta visar att kriminalisering av hemlöshet utgör en etisk fråga som drar in människor i en oändlig cirkel av fattigdom.

”Kriminalisering av hemlöshet löser inte problemet. Det gör lidandet brutalare och driver människor som lever på gatorna längre in i skuggorna.” – Human Rights Watch

Om vi tittar närmare hemmet visar 2019 års utvärderingsrapport om hemlöshet till kongressen att Alabama har sett framsteg när det gäller att sänka hemlöshetsgraden. Enligt rapporten har Alabama ”den tredje lägsta graden av hemlöshet i landet”, men också ”en av de högsta siffrorna för hemlösa ungdomar utan skydd.”

Enligt United States Interagency Council on Homelessness (USICH) hade Alabama 2018 3 434 personer som upplevde hemlöshet genom en räkningsräkning i samhället. Nedan följer en uppdelning av varje kategori för hemlöshetsstatistik i Alabama:

 • Total hemlös befolkning: 3 434
 • Totalt antal familjehushåll som upplever hemlöshet: 280
 • Veteraner som upplever hemlöshet: 339
 • Personer som upplever kronisk hemlöshet: 540
 • Ensamkommande unga vuxna (18-24 år) som upplever hemlöshet: 158
 • Totalt antal hemlösa studenter: 14 112
 • Totalt antal hemlösa elever utan medföljande vuxen: 14 112
 • Totalt antal hemlösa elever utan medföljande vuxen: 583
 • Nattlig vistelseort: Oskyddade: 675
 • Nattvistelse: 675
 • Nattvistelse: 675
 • Skyddsrum: 735
 • Nattvistelse: Hotell/motell: 681
 • Nattetid: Dubbelboende: 12 021

Inte alla studenter ser fram emot sommarlovet. Källa: Europeiska kommissionen: FAMVIN. Creative Commons

Om man tittar på Birmingham var oktober 2018 en ganska splittrad tid på grund av meningsskiljaktigheter och anklagelser om diskriminering mot Firehouse Ministries som strävade efter att få stöd från staden för att kunna bygga ett nytt Firehouse Shelter. Dessa anklagelser hade fått stadsfullmäktige att rösta ner nämnda plan, vilket fick Birminghams borgmästare Randall Woodfin att kritisera en sådan åtgärd och konstaterade:

”Vi kan inte blanda in ras i varje situation. Hemlöshet är inte en fråga som vi bör prata om ras.” – Randall Woodfin i en intervju med WBRC Fox 6 News.

Det finns dock fortfarande rasskillnader när man tittar på den hemlösa befolkningen. Enligt en rapport från 2018 från National Alliance to End Homelessness ”utgör afroamerikaner mer än 40 procent av den hemlösa befolkningen, men utgör 13 procent av den allmänna befolkningen.”

Dessa skillnader kan potentiellt bero på ”århundraden av diskriminering inom bostäder, straffrätt, barnomsorg och utbildning”. De påverkas också av brottsregister, som afroamerikaner oftare har, vilket leder till svårigheter att hitta en bostad eller ett jobb för att betala för bostaden.

USICH har föreslagit en rad olika lösningar som potentiellt skulle kunna minska hemlösheten, om inte sätta stopp för problemet en gång för alla. Dessa lösningar omfattar ett brett spektrum av projekt och lösningar, varav några listas nedan:

 • Bostad först: Att ge människor stödtjänster och samhällsresurser för att de ska kunna behålla sin bostad och inte bli hemlösa igen.
 • Rapid Re-Housing/Affordable Housing: Hjälp till individer att snabbt ”ta sig ur hemlöshet och återvända till ett permanent boende” samtidigt som det är överkomligt även för dem som lever i djup fattigdom. Tillgången måste också vara tillgänglig beroende på behov.
 • Hälso- och sjukvård: Hälso- och sjukvård skulle göra det möjligt för dessa hushåll att behandla och hantera de tillstånd som hindrar dem från att få ett jobb från början.
 • Karriärvägar: Att tillhandahålla tillgänglig arbetsträning och sysselsättning för dem som lever utan bostad.
 • Skolor: Att ge barn skolgång kan vara ett tecken på trygghet och kopplingar till ett bredare samhälle.

Är det några lagförslag som har lagts fram i kongressen för att minska hemlösheten?

Ja, H.R. 1856, med titeln ”Ending Homelessness Act of 2019”. Detta lagförslag, som lades fram i mars 2019 och som sponsras av representanten maxine Waters från Kalifornien, syftar bland annat till att skapa en femårig väg för att få slut på hemlöshet. För närvarande har detta lagförslag ännu inte antagits i representanthuset innan det går vidare till senaten och presidenten.

Homelessness is a Human Rights Issue. Bristen på att ta itu med den är en kränkning av angivna internationella mänskliga rättigheter.

Enligt FN:s högkommissariat har hemlöshet ”framstått som en global människorättskris”, särskilt i nationalstater där resurser finns tillgängliga för att ta itu med den.

Som svar på frågor som ställdes av den särskilda rapportören för adekvat boende 2016, Leilani Farha, har USA INTE karakteriserat hemlöshet som ”en kränkning av de mänskliga rättigheterna av amerikanska domstolar”. Vissa förordningar som antagits av städer har dock granskats, t.ex. kriminalisering av personer som upplever hemlöshet och som sover på offentliga platser, delvis på grund av bristen på plats för skyddade boenden. Högsta domstolens mål Bell v. City of Boise et al tog upp just denna fråga genom att fastställa att det strider mot Förenta staternas författning, särskilt det åttonde tillägget, att döma någon för ett brott på grund av hans eller hennes status, och att det innebär ett grymt och ovanligt straff att döma ”en person för ett brott på grund av hans eller hennes status”. Bara genom att kriminalisera hemlöshet genom böter eller genom tid i fängelse, påverkar polisen och andra myndighetsorgan på ett konstitutionsvidrigt sätt dem som inte har resurser för att leva ett stabilt liv.

För att få slut på hemlösheten är samarbete mellan offentliga och privata organ nödvändigt så att rättvis tillgång till bostäder och möjligheter till arbetskraft för dem som har blivit berövade sina rättigheter. Att följa rekommendationerna från USICH kan bidra till att lindra många av de problem som många samhällen, både i städer och på landsbygden, måste möta samtidigt som man avstår från att kriminalisera hemlöshet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.