Flera biverkningar och risker som är förknippade med östrogenersättningsterapi är kända för att bero på hormonets påverkan på levern. Vid oral administrering är den förstärkta verkan vid hepatiska, jämfört med icke-hepatiska, platser förmodligen relaterad till den så kallade first-pass-effekten. Man har försökt undvika denna verkan genom att administrera östrogen icke-oralt, men ökade hepatiska effekter (jämförbara med andra preparat) har ändå setts med både etinylestradiol och konjugerade ekvina östrogener som ges vaginalt. Vi genomförde en serie undersökningar som syftade till att utvärdera effekterna av östradiol som ges via ett transdermalt plåster. I en studie med 50 patienter med transkutan östradiol (25, 50, 100 eller 200 mikrogram/dag) jämfört med placebo påvisades en dosberoende positiv effekt på objektivt uppmätta värmevallningar. En andra studie utformades för att jämföra effekterna av dessa doser med effekterna av 0,625 och 1,25 mg konjugerat hästöstrogen administrerat oralt. Effekterna på icke-hepatiska markörer var likartade för 50 mikrogram plåster och 0,625 mg tablett samt för 100 mikrogram plåster och 1,25 mg tablett. Ingen av doserna av transdermalt östradiol utövade någon mätbar verkan på hepatiska markörer för östrogenverkan, medan båda doserna av konjugerat hästöstrogen uppvisade verkan på både hepatisk protein- och lipidsyntes. Våra data visar tydligt att transdermal administrering av estradiol kringgår hormonets förstärkta hepatiska verkan. Möjliga förklaringar till dessa resultat presenteras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.