DISCUSSION

W badaniu Tobiasa i wsp. z 1988 r. opublikowanym w South Medical Journal stwierdzono, że osoby dokonujące samookaleczeń (w tym wszystkie typy samookaleczeń, nie tylko GSM) najprawdopodobniej cierpią na schizofrenię (zwłaszcza halucynacje rozkazujące), mają skłonności religijne, nadużywają substancji i/lub są izolowane społecznie. Osoby dokonujące samookaleczeń narządów płciowych są podobne i zazwyczaj zaliczają się do jednego z czterech typów – schizofreników, transseksualistów (tj. osób z kryzysem tożsamości płciowej), osób o złożonych przekonaniach kulturowych i religijnych oraz niewielkiej liczby osób w ciężkiej depresji, które dokonują samookaleczeń w ramach próby samobójczej (około jednej dziesiątej przypadków). Przegląd 110 męskich przypadków GSM ujawnił, że poczucie winy związane z konfliktami seksualnymi było najistotniejszym czynnikiem prowadzącym do samookaleczenia w stanie psychozy. Akty GSM w tych przypadkach były również związane z psychotycznymi przeżyciami religijnymi, które często były bezpośrednią motywacją. Samookaleczający się z konfliktami seksualnymi i poczuciem winy częściej dokonywali poważniejszych okaleczeń niż ci, którzy ich nie mieli. Termin syndrom Klingsora został zaproponowany dla GSM związanego z urojeniami religijnymi. Nazwa Klingsor została oparta na fikcyjnej postaci z opery Wagnera, Parsifal. Klingsor był magikiem, który chciał zostać przyjęty jako rycerz Graala, religijnego bractwa. Wykastrował się z powodu niemożności zachowania czystości, aby zostać przyjętym do tego bractwa. W wydaniu z 2007 roku Jefferson Journal of Psychiatry, Franke i Rush przedstawili kilka czynników ryzyka, które pomagają w identyfikacji osób zagrożonych GSM. Należały do nich: (i) pacjenci psychotyczni z urojeniami winy seksualnej, (ii) pacjenci psychotyczni z problemami konfliktu seksualnego, (iii) wcześniejsze zachowania autodestrukcyjne, (iv) depresja, (v) ciężka deprywacja w dzieciństwie oraz (vi) przedchorobowe zaburzenia osobowości. Jednakże stan ten jest złożony i jak podkreślili Sudarshan i wsp. w Indian Journal of Psychiatry, „GSM jak każde inne poważne samouszkodzenia nie jest pojedynczą jednostką kliniczną i występuje w każdym stanie psychiatrycznym z odpowiednią psychopatologią.” Bhatia i Arora opublikowali opis przypadku 24-letniego mężczyzny, którego wyjaśnieniem samookaleczenia prącia było to, że nie chciał poddać się żadnej pokusie seksualnej, która mogłaby zagrodzić mu drogę do zbawienia.

Zislin i wsp. omówili również GSM w kontekście przekonań religijnych: Syndrom Jerozolimski (The Jerusalem Syndrome). Syndrom ten jest dobrze zdefiniowanym przykładem, nazwanym dla grupy zjawisk psychicznych obejmujących obecność religijnie motywowanych obsesyjnych idei, urojeń lub innych psychozopodobnych doświadczeń wywołanych przez, lub prowadzących do, wizyty w mieście Jerozolima. Nie jest to endemiczne dla jednej religii lub denominacji, ale dotknęło Żydów i chrześcijan z wielu różnych środowisk. Psychoza charakteryzuje się intensywną tematyką religijną i zazwyczaj ustępuje po kilku tygodniach lub po usunięciu z danego obszaru. GSM w wyżej wymienionych przypadkach było wykonywane w celu „odpokutowania” za dostrzeżone grzechy. Chociaż cierpienie fizyczne i okaleczenie nie wydają się być podstawowymi środkami pokuty w islamie, w stanie aktywnej psychozy postrzeganie pokuty wydaje się przekraczać granice kulturowe.

W przypadku 1, pacjent początkowo miał urojenia odnoszące się do jego seksualności, a później miał zagrażające halucynacje nakazujące mu zrzucić swojego „penisa”, aby uratować członków swojej rodziny. Pacjent poświęcił swojego penisa dla powyższej przyczyny. Można przyjąć, że w ramach rozwiązania psychotycznego pacjenci poświęcali swoje genitalia lub oddawali swoje rzeczy, aby odpokutować za grzechy i poczuć się oczyszczonym. Autokastracja może być rozwiązaniem psychotycznym, jak w powyższym przypadku. Pacjenci mający problemy z wczesnym okresem rozwojowym i z historią samookaleczeń, jak również doświadczający urojeń religijnych, halucynacji rozkazujących do samookaleczenia i nie stosujący się do leczenia są bardziej narażeni na GSM. Dlatego wymagają one szczególnej uwagi i mogą wymagać hospitalizacji.

W przypadku 2, pacjent miał omamy słuchowe rzekomych prześladowców w stanie majaczenia z odstawienia alkoholu, grożących okaleczeniem jego genitaliów. W stanie konfuzji dokonał on rzezi moszny, penisa i obu jąder. Niektóre z niezwykłych cech tego przypadku to ciężkie samookaleczenia, które były opisywane głównie w schizofrenii i innych epizodach psychotycznych, ale nie w delirium. Przypadek ten nie ma wyraźnych konotacji seksualnych lub religijnych. Charan i Reddy zgłosili podobny przypadek w Indian Journal of Psychological Medicine w 2011 roku; jednak penis został oszczędzony podczas okaleczania. Inny opublikowany opis przypadku pochodzi z urologii, gdzie pacjent pokroił penisa w stanie odstawienia alkoholu.

Sugeruje się, że badający psychiatra musi być świadomy tła kulturowego pacjenta. Zbadanie prawdopodobnych planów poświęcenia związanych z pokutą może być pomocne w przewidywaniu i zapobieganiu aktom samookaleczenia, zwłaszcza GSM. Leki psychotropowe muszą być interwencją pierwszego rzutu zarówno w leczeniu aktywnego epizodu psychotycznego, jak i w zapobieganiu nawrotom. Ważnym czynnikiem przyczyniającym się i motywującym do GSM u mężczyzn wydaje się być dysfunkcja seksualna, dlatego też klinicyści mogą preferować leki powodujące mniej seksualnych działań niepożądanych. Ponadto, w okresie remisji, techniki poznawcze i behawioralne mogą być pomocne w zastępowaniu myśli o poświęceniu nieszkodliwymi alternatywami zadośćuczynienia. Rola konsultanta psychiatrycznego w prowadzeniu takiej osoby w warunkach szpitala ogólnego obejmuje nie tylko opiekę nad pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi lub impulsywnymi, ale także wsparcie personelu domu, który jest przygnębiony strachem, poczuciem winy, beznadziejności, gniewem i wstrętem spowodowanym aktem seksualnym pacjenta.

Wsparcie finansowe i sponsoring

Brak.

Konflikty interesów

Brak konfliktów interesów.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.