• Úvod
 • Hráči a karty
 • Rozdělení
 • Hra
 • Dvojky, Desítky a vyklízení hromádky
 • Konec hry
 • Varianty
 • Software a speciální karty

Úvod

Tato hra je někdy známá i pod jinými názvy, například Palace, Karma, China Hand a Ten-Two Slide. První verze stránky vznikla na základě příspěvku Michaela Labranche, varianty přidali Jim Curtis, Ciaran Gultnieks, Sean Daly, William Putt, Jane Guarducci a Cristian Seres.

Hra je pravděpodobně skandinávského nebo severského původu: může pocházet z velmi podobné švédské hry Vändtia („otočit deset“) a je poměrně úzce příbuzná finské hře Paskahousu („posrané kalhoty“). Dnes je známá v mnoha částech světa, protože se rozšířila v posledních desetiletích 20. století díky mladým cestovatelům (baťůžkářům) všech národností.

Hovnohlav je mlátička, při níž se hráči snaží vyhnout tomu, aby se jako poslední zbavili všech svých karet. Poražený obvykle utrpí nějakou ztrátu, například musí uvařit čaj, nebo má alespoň za úkol zamíchat a rozdat další karty.

Hráči a karty

Hrát mohou dva až pět lidí. Nejlépe se hraje nejméně ve třech.

Hra vyžaduje jeden běžný balíček 52 karet. Karty mají pořadí od nejvyšší po nejnižší 2, A, K, Q, J, 10, . . . . , 2 (dvojky jsou vysoké a nízké – viz níže).

Rozdávání

Pro první rozdání je náhodně vybrán rozdávající. Rozdávání se po každém rozdání otáčí ve směru hodinových ručiček.

 1. Rozdávající rozdá každému hráči řadu tří karet lícem dolů, jednu po druhé.
 2. Rozdávající rozdá každému hráči tři karty lícem nahoru, jednu po druhé, čímž zakryje karty lícem dolů.
 3. Rozdávající rozdá každému hráči tři karty lícem dolů, jednu po druhé.

Všechny karty, které zůstanou nerozdělené, se položí lícem dolů a vytvoří hromádku. Hráči si vezmou své ruce se třemi kartami a podívají se na ně.

Před hrou si každý hráč může vyměnit libovolný počet karet z ruky se svými odkrytými kartami. Hráč se nikdy nesmí podívat na karty otočené lícem dolů, dokud nejsou zahrány. (Hráči si obvykle berou do ruky karty s nižší hodnotou lícem nahoru.)

Hra karet

První hráč je ten, kdo obdrží první 3 vyložené karty lícem nahoru. Pokud není žádná trojka vyložena lícem nahoru, je prvním hráčem osoba, která jako první v ruce vyloží trojku. Není-li v ruce žádná trojka, postupuje se stejně jako v případě první čtyřky, a tak dále, je-li to třeba.

První hráč začíná odhazovat na stůl, zahraje z ruky lícem nahoru libovolný počet karet stejné hodnoty a vezme si karty z dobírací hromádky, aby doplnil svou ruku na tři karty. Střídavě po směru hodinových ručiček musí každý hráč buď zahrát kartu nebo sadu stejných karet lícem nahoru na odhazovací hromádku, nebo hromádku sebrat. Zahraná karta nebo karty musí mít stejnou nebo vyšší hodnotu než předchozí hra. Takto se pokračuje, případně několikrát kolem stolu, dokud nakonec někdo není schopen nebo ochoten vyrovnat nebo překonat předchozí hru. Pokud máte po zahrání v ruce méně než tři karty, musíte si okamžitě doplnit ruku dobráním ze zásoby tak, abyste měli opět tři karty. Pokud je v zásobě příliš málo karet, dobíráte si jich tolik, kolik jich je. Když v zásobě nezbývají vůbec žádné karty, hra pokračuje jako předtím, ale bez doplnění.

Pokud ve svém tahu nemůžete nebo nechcete zahrát kartu, musíte si vzít všechny karty z odhazovací hromádky a přidat si je do ruky. Pokud seberete, nehrajete v tomto tahu žádnou kartu, ale váš soused po levé ruce, který je na řadě, založí novou odhazovací hromádku tím, že zahraje libovolnou kartu nebo sadu stejných karet, které si přeje. Hra pak pokračuje jako předtím.

Pokud začínáte svůj tah s kartami v ruce, nesmíte v tomto tahu hrát z karet, které máte na stole; v tomto tahu můžete hrát pouze z karet v ruce.

Dvojky, desítky a vyklizení hromádky

Dvojku lze zahrát vždy na jakoukoli kartu a na dvojku lze zahrát jakoukoli kartu.

Desítku lze zahrát v každém tahu, ať už je vrchní karta odhazovací hromádky jakákoli (nebo i když je hromádka prázdná). Když je zahrána desítka, odhazovací hromádka se odstraní ze hry a stejný hráč, který zahrál desítku, provede další tah a zahraje libovolnou kartu nebo sadu stejných karet, aby založil novou odhazovací hromádku.

Pokud někdo doplní sadu čtyř karet stejné hodnoty na vrchol odhazovací hromádky (buď zahráním všech čtyř karet najednou, nebo vyrovnáním předchozí hry), je celá hromádka odstraněna ze hry a stejný hráč, který doplnil čtyřku, se ujímá dalšího tahu a zahraje libovolnou kartu nebo sadu stejných karet, aby založil novou odhazovací hromádku.

Konec hry

Pokud začínáte svůj tah bez karet v ruce (protože jste je minule všechny zahráli a odkládací hromádka byla prázdná), můžete nyní hrát z odkrytých karet. Když hrajete své vyložené karty a nemůžete (nebo nechcete) zahrát kartu stejné nebo vyšší hodnoty než kartu(y) zahranou(é) předchozím hráčem, přidáte jednu ze svých vyložených karet na hromádku předtím, než si celou hromádku vezmete do ruky. Poté je na řadě další hráč, který může začít novou odhazovací hromádku zahráním libovolné karty nebo sady stejných karet. Po sebrání hromádky budete muset v následujících tazích hrát z ruky, dokud se opět nezbavíte všech karet z ruky a nebudete moci znovu začít hrát z karet na stole.

Když jste zahráli všechny své karty stolu lícem nahoru a nemáte žádné karty v ruce, hrajete naslepo své karty lícem dolů a po příchodu na řadu otočíte jednu kartu na hromádku. Pokud je otočená karta hratelná, je zahrána a na řadě je další hráč, který ji může vyrovnat nebo přebít. Pokud otočená karta není hratelná (protože je nižší než předchozí), vezmete si celou hromádku do ruky včetně otočené karty. Pak je na řadě další hráč, který začíná novou odhazovací hromádku. Poté, co jste si tuto hromádku vzali, budete muset v následujících tazích hrát z ruky, dokud se opět nezbavíte všech karet z ruky a nebudete moci otočit další kartu stolu.

Když se zcela zbavíte všech karet z ruky i stolu, úspěšně jste se vyhnuli roli poraženého a můžete ze hry vypadnout. Když otočíte svou poslední kartu stolu, můžete v tomto okamžiku vypadnout pouze tehdy, pokud překoná předchozí hru (nebo pokud ji otáčíte na prázdnou odhazovací hromádku). Pokud otočíte svou poslední kartu a ta není hratelná, musíte ji spolu s hromádkou sebrat. Jakmile někdo vypadne ze hry, zbývající hráči pokračují ve hře. Poslední hráč, kterému zůstaly v ruce karty, je poražený (známý také jako sráč). Tento hráč musí rozdat další karty a také musí uvařit čaj (nebo vykonat jakoukoli jinou povinnost, kterou skupina vyžaduje pro všeobecné pohodlí a pohodu).

Varianty

Hra pro šest hráčů je možná přidáním dvou žolíků do balíčku. Žolíky lze hrát kdykoli, jednotlivě nebo ve skupině, a slouží pouze k obrácení směru hry (ze směru hodinových ručiček do protisměru nebo naopak). Pokud tedy další hráč po vás zahraje žolíka, vrací se tah zpět k vám a vy nyní musíte překonat svou vlastní předchozí hru, nebo si vzít hromádku. Žolíky nejsou žolíky a nelze je hrát v kombinaci s jinými kartami.

Běžně se používá jiný způsob rozdávání: nejprve se každému hráči rozdá řada tří karet lícem dolů; poté se každému hráči rozdá šest karet lícem dolů. Hráči se podívají na své ruce a vyberou si libovolné tři ze svých šesti karet, které položí lícem nahoru na své tři karty lícem dolů. To má stejný výsledek jako způsob rozdávání uvedený v hlavním popisu výše, s tím rozdílem, že v této verzi hráči neuvidí žádnou z karet, které skončí v rukou jejich soupeřů se třemi kartami.

Hra se občas hraje tak, aby se našel vítěz, nikoli poražený. V takovém případě je vítězem hráč, kterému se jako prvnímu podaří zbavit se všech svých karet na ruce i na stole.

Někteří hrají tak, že desítka může být zahrána kdykoli, čímž se vyčistí odhazovací hromádka. (V hlavním popisu desítka nemůže být zahrána na spodka, dámu, krále nebo eso).

Někteří hrají, že v závěrečné hře, když má hráč na stole karty s lícem nahoru, ale žádné karty v ruce, pokud hráč nemůže ot nechce zahrát kartu s lícem nahoru, jednoduše sebere hrací hromádku a všechny své karty s lícem nahoru na stole nechá na místě.

Ciaran Gultnieks uvádí následující dodatečná pravidla pro zvláštní karty:

 • Když je zahrána sedmička, další zahraná karta musí být nižší nebo rovna sedmičce, nebo osmičce (viz níže), nebo desítce (desítky lze zahrát kdykoli).
 • Když je zahrána osmička, směr hry je obrácený (její funkce je tedy podobná funkci žolíka v hlavním popisu). V této variantě může být osmička zahrána na libovolné kartě. Osmičky jsou transparentní – při hře na osmičku musíte porazit první kartu pod ní, která není osmičkou. Pokud je osmička zahrána na prázdný stůl, obrací se směr hry jako obvykle a může ji porazit jakákoli karta. Pokud je osmička zahrána na sedmičku, bude to ten, kdo zahrál sedmičku, kdo musí zahrát nižší nebo stejnou kartu (nebo jinou osmičku či desítku).“

Sean Daly, popisuje verzi hry Karma, z Radfordu, Virginie, USA. Rozdíly jsou následující:

 • Při pokládání karet lícem nahoru na své tři karty lícem dolů na začátku hry, pokud máte dvě nebo více karet stejné hodnoty, můžete je položit lícem nahoru na stejnou kartu. Na každou ze svých tří karet lícem dolů stále pokládáte karty lícem nahoru, takže pokud jste položili dvě nebo více stejných karet na stejnou kartu, budete mít v ruce méně než tři karty. Nyní si doplníte ruku na tři karty dobráním ze zásoby. Pokud si dobíráte další karty stejné hodnoty jako vaše karty lícem nahoru, můžete je, pokud chcete, také položit lícem nahoru na stejné karty a opět doplnit zásobu na tři karty; tento postup můžete opakovat tak dlouho, dokud budete pokračovat v odkládání stejných karet. Na konci procesu byste měli mít v ruce tři karty. V závěrečné hře se sady stejných karet na stejné hromádce hrají společně jako skupina.
  Příklad: Vašich šest viditelných karet je A, K, K, J, J, 9. Eso položíte na jednu ze svých karet lícem dolů, dva krále na druhou a dva spodky na třetí. Nyní máte v ruce pouze jednu kartu (devítku) a musíte si vzít dvě karty ze zásoby – řekněme spodka a šestku. Přiložíte spodka na své spodky a znovu táhnete, čímž získáte dalšího spodka. I tu položíte na své spodky a znovu táhnete, čímž získáte šestku. V tomto okamžiku musíte přestat. Váš list je 9, 6, 6. Vaše čtyři spodky se vám budou hodit k vyklizení stolu v koncovce hry.
 • Když hráč místo překonání předchozího tahu dobírá, další tah provede předchozí hráč – tj. ten, kdo zahrál poslední kartu před sebráním – nikoliv další hráč v pořadí.

William J. Putt popisuje verzi (místně známou jako Smeghead) s následujícími rozdíly:

 1. Používají několik balíčků karet zamíchaných dohromady.
 2. Na začátku má každý hráč čtyři karty lícem dolů, čtyři lícem nahoru a v ruce čtyři karty (nikoli tři, tři a tři).
 3. První, kdo zahraje desítku nebo doplní čtveřici a vyklidí hromádku, je znám jako „flush“ a musí vyklidit hromádku pokaždé, když se tak stane v budoucnu.
 4. Když hráčům dojdou karty, pokračují ve hře, dokud nezůstanou karty jen jednomu hráči. Tento hráč je znám jako „smeghead“.

Chris Winter uvádí, že na West Kent College (Velká Británie) hráli Smeghead 2 nebo 3 hráči s jedním balíčkem, každý s 5 kartami lícem dolů, 5 kartami nahoru a 5 kartami v ruce.

Jane Guarducci přispěla následující variantou (variantami):

 1. Sedmička může být zahrána na cokoliv a je „skleněná“, což znamená, že další hráč musí zahrát kartu, která mohla být legálně zahrána na kartu před sedmičkou. Pokud je například sedmička zahrána na eso, musí další hráč porazit eso. Pokud je sedmička zahrána na prázdný stůl (nic pod ní), má hodnotu 7.
 2. Pokud je zahrána osmička, musí být následující karta nižší než 8, nebo jiná osmička, nebo žolík.
 3. Desítka může být zahrána na cokoli kromě osmičky a způsobí vyklizení hromádky jako obvykle. Hráč desítky hraje znovu na prázdný stůl.
 4. Žolík může být zahrán na cokoli a další hráč přichází o tah. Pokud jsou ve hře pouze dva hráči, znamená to, že hráč žolíka okamžitě zahraje další kartu libovolné hodnoty. Ve hře více než dvou hráčů se s žolíkem zachází jedním ze tří způsobů: jako se sklem (jako se sedmičkou) nebo s hodnotou 7, nebo s hodnotou 2. Aby se předešlo hádkám, rozhodněte se před zahájením hry, která z těchto variant se hraje.
 5. Na tahu můžete zahrát vzestupnou posloupnost po sobě jdoucích karet v jedné barvě za předpokladu, že první karta překoná předchozí hru. Všechny následující hry musí být rovněž legální, takže sekvence by byla ukončena osmičkou, protože po osmičce musí být následující karta nižší nebo stejná. Pokud by posloupnost dosáhla desítky, hromádka by se odhodila a tentýž hráč by začal novou hromádku s libovolnou hrou.
 6. Nepovinné pravidlo pro hry s více než dvěma hráči: když je hromádka sebrána, hra se vrací k předchozímu hráči, místo aby přešla na dalšího hráče.

Twisted Shithead je propracovaná varianta, ve které mají téměř všechny karty zvláštní efekty. Vytvořili ji Galbraith/Lewis/Constance/Mabely (1993); popis je od Paula JaYmese (1997).

Reverse Shithead je varianta, kterou přispěl Andrew Duthie a která zahrnuje reverzní fázi, v níž je poražení karty předchozího hráče povinné, ale nevýhodné.

Kristian Seres mi řekl, že ve Finsku se hraje obvykle bez žolíků a se čtyřmi kartami lícem dolů a lícem nahoru před každým hráčem místo tří. Pravidla ve finštině pro dvě verze – Mukava a Piina – jsou k dispozici na této archivní kopii jeho webu.

David Driscoll uvádí, že v Illinois hrál Ten-Two Slide se čtyřmi kartami, ale jen s normálními třemi kartami lícem dolů a třemi lícem nahoru pro každého hráče.

Další varianty, kterými přispěli čtenáři, jsou uvedeny na stránce Shithead Variations v sekci Invented Games na pagat.com.

Tady je archivní kopie webové stránky, která popisuje variantu známou jako Shit-Boot.

Software Shithead a vlastní karty Shithead

Einar Egilsson zveřejnil bezplatný program Shithead, se kterým můžete hrát online proti jednomu počítačovému soupeři. V této verzi je možné hrát piškvorky na libovolnou vyšší kartu a vyžadovat, aby byla jako další zahrána karta nižší než 5, a hráč se vždy může pokusit zahrát vrchní kartu zásoby místo zahrání karty z ruky.

Poohead je aplikace Shithead pro iPhone nebo iPad.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.