Meltzer, A., & Saunders, I. (2020). Cultivating supportive communities for young people – Mentor pathways into and following a youth mentoring program (Pěstování podpůrných komunit pro mladé lidi – cesty mentorů do mentoringového programu pro mládež a po něm). Children and Youth Services Review, 110, 104815. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104815

Souhrnně Ariel Ervin

Poznámky pro zajímavost:

  • Přestože mnoho formálních mentoringových programů pro mládež pomáhá mladým lidem získat přístup k důvěryhodným dospělým mentorským osobnostem, stále chybí výzkum o tom, jakou kapacitu mají programy pro růst dovedností a budování komunity, lépe vybavit dospělé k podpoře mladých lidí
  • Tato současná studie zkoumá, jak mohou formální mentoringové programy vytvořit poskytovat mladým lidem důvěryhodné dospělé postavy, a to analýzou toho, jak mentoři aplikovali mentorské dovednosti, které se naučili v rámci svého programu, na podporu svých mladých svěřenců
  • Zjištění ukazují, že i když existují určitá omezení, mnoho dospělých účastníků si myslí, že jim jejich program pomohl lépe podporovat své svěřence, včetně mladých lidí mimo jejich programy (tj.Tj. jejich rodiny, komunity, & jejich pracoviště).
  • Výsledky naznačují, že mentoringové programy pro mládež mohou být potenciálně přínosné na komunitní úrovni

Úvod (přetištěno z abstraktu)

Mít ve svém životě důvěryhodnou dospělou osobu může být pro mladé lidi klíčovou podporou při uskutečňování a zvládání přechodů v mladé dospělosti, avšak ne všichni mladí lidé mají k takové dospělé osobě přístup. Cílem formálních mentoringových programů pro mládež je vyplnit tuto mezeru pro jednotlivé mladé lidi, ale méně se chápe schopnost těchto programů přispívat k budování komunity a rozvoji dovedností tak, aby bylo více dospělých s dovednostmi a citlivostí, kteří mohou mladé lidi obecně podporovat a být pro ně důvěryhodnými dospělými, ať už se s nimi setkají kdekoli ve své komunitě.

Na základě kvalitativní studie 15 mentorů v australském programu mentoringu mládeže pro středoškoláky proto tento článek zkoumá, jak mentoři vnímají schopnost programu přispívat ke kultivaci podpůrných komunit pro mladé lidi, a to nejen pro ty konkrétně mentorované. Zkoumá přitom, jak mentoři očekávali nebo předpokládali, že v budoucnu uplatní mentorské dovednosti, které se v rámci programu naučili, při podpoře dalších mladých lidí. Zjištění ukazují, že s určitými omezeními mentoři vnímali, že program vybudoval jejich schopnost lépe podporovat mladé lidi v budoucnu, včetně mladých lidí mimo účastníky programu, například v jejich rodinách, osobních komunitách, na pracovištích a v dalších dobrovolnických kontextech. Tato zjištění zdůrazňují, že kromě toho, že programy mentoringu mládeže přispívají k podpoře mladých lidí na individuální úrovni, mohou mít také určitý přínos na úrovni skupiny nebo komunity, alespoň z pohledu mentorů. Diskutovány jsou důsledky pro výzkum mentoringu mládeže, realizaci programů a jejich financování.

Důsledky (přetištěno z diskuse)

Zjištění zdůrazňují, že mnoho (ale ne všichni) mentorů v tomto výzkumu mělo nějakou předchozí zkušenost s podporou mladých lidí – někdy prostřednictvím předchozí důvěryhodné dospělé role nebo jiné dobrovolnické/charitativní či profesní role s dětmi, mladými lidmi nebo komunitními službami. Je však pozoruhodné, že navzdory svým předchozím zkušenostem mnozí z mentorů ve výzkumu vnímali, že účast v mentoringovém programu stále posiluje jejich schopnost lépe podporovat mladé lidi v budoucnu. Díky formálnímu školení a dlouhodobé praxi v mentoringu měli mentoři pocit, že zlepšili své komunikační dovednosti a zdokonalili svůj přístup k naslouchání a emocionální podpoře. Z mentoringového programu tak vyšli s lepším pocitem, že jsou schopni podporovat mladé lidi v jejich rodinách, osobních komunitách, na pracovištích a v dalších dobrovolnických kontextech. Mnoho mentorů ve výzkumu uvažovalo o tom, jak očekávají nebo předpokládají, že v budoucnu uplatní své nové mentorské dovednosti v těchto dalších kontextech; menší počet dalších hovořil o příkladech toho, jak to již udělali. Někteří si také uvědomovali limity svých zkušeností. Měli pocit, že se mají ještě co učit, pokud jde o podporu mladých lidí s řadou závažnějších sociodemografických problémů, jako je duševní onemocnění, domácí násilí, zneužívání nebo zanedbávání, „dysfunkční rodiny“ a užívání návykových látek. Nicméně lepší vhled do hranic jejich zkušeností byl pro mentory stále užitečný. V tomto ohledu se zdá, že ačkoli existovaly určité limity, zkušenost s mentoringovým programem vybudovala u mentorů v tomto výzkumu jejich vlastní vnímanou schopnost podporovat mladé lidi i mimo samotný program. Zjištění zde uvedená tak naznačují, že mentoringový program v tomto výzkumu může přispívat k budování podpůrnější komunity pro mladé lidi, přinejmenším z pohledu mentorů.

Důsledkem těchto zjištění je, že kromě toho, že přispívají k podpoře mladých lidí na úrovni jednoho mladého člověka, mohou mít z pohledu mentorů přinejmenším některé formální mentoringové programy přínos i na úrovni skupiny nebo komunity. Přestože mentoři pracují nejúžeji s jedním mladým člověkem (nebo s malým počtem, pokud program opakují), zjištění, že předpokládají nebo očekávají, že jejich dovednosti mohou být v budoucnu přenositelné, znamená, že zapojení do role mentora může přispět k rozšíření počtu dospělých s dovednostmi a citem pro podporu mladých lidí obecně, ať už se s nimi setkají kdekoli ve své komunitě. Čím více takových dospělých mají mladí lidé k dispozici, tím více možností podpory mají a tím více podporující mohou být jejich komunity jako celek. Na úrovni skupiny nebo komunity tak mohou mít mladí lidé nepřímý prospěch z existence mentoringových programů v jejich komunitě, i když se jich přímo neúčastní. Ačkoli místa, v nichž mentoři předpokládali, že budou v budoucnu podporovat mladé lidi – jejich rodiny, komunity, pracoviště a další dobrovolnické role – souvisela s oblastmi, v nichž někteří z nich podporovali mladé lidi již před svou účastí v mentoringovém programu, důležité je, že po skončení programu se mnozí z nich zřejmě cítili sebejistější a připravenější ujmout se v budoucnu dalších rolí podpory mladých lidí v těchto oblastech.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.