Indulgence – existují ještě?

Dne 31. října 1522 přibil Martin Luther na dveře kostela ve Wittenburgu svých 95 tezí na protest proti zneužívání prodeje odpustků k financování stavby nové baziliky svatého Petra ve Vatikánu. Mnozí katolíci předpokládají, že praxe odpustků skončila, když ne tehdy, tak alespoň v době Druhého vatikánského koncilu. Přesto v roce 1967 vydal bl. papež Pavel VI. apoštolskou konstituci, „aby se používání odpustků dostalo větší důstojnosti a vážnosti“. Normy byly vydány v následujícím roce.

Papež František © Mazur/catholicnews.org.uk

Papež František vydal v roce 2013 odpustky mladým lidem, kteří se zúčastnili Světového dne mládeže v Riu de Janeiru. Udělování odpustků považuje za nedílnou součást Roku milosrdenství.

Co je to tedy odpustek?

Odpustky zůstávají součástí života církve, protože se vztahují k lidskému stavu, k Božímu milosrdenství a k úloze církve při udělování tohoto milosrdenství.

Odloučení od Boha, které je důsledkem hříchu, se řeší rozhřešením uděleným ve svátostné zpovědi. Další důsledky však mohou stále přetrvávat. Tradičně církev hovoří o „časném trestu způsobeném hříchem“, s nímž se můžeme setkat buď na tomto světě, nebo v očistci. Nejde o to, že by Bůh ukládal tresty, ale spíše o přirozené důsledky plynoucí z hříchu.

Indulgence jsou opatřením církve, které čerpá z nekonečných zásluh Kristových a zásluh svatých, získaných v očích Otce. ‚Odpustek je odpuštění časného trestu před Bohem, který náleží za hříchy, jejichž vina již byla odpuštěna‘. Papež František to vyjádřil takto: „Navzdory odpuštění zůstávají rozporuplné důsledky hříchu … hřích zanechává negativní vliv na způsob našeho myšlení a jednání. Ale Boží milosrdenství je silnější i než toto. Stává se odpustkem ze strany Otce, který skrze Kristovu nevěstu, svou církev, oslovuje omilostněného hříšníka a osvobozuje ho od všech zbytků hříchu a umožňuje mu jednat s láskou, růst v lásce, místo aby znovu upadl do hříchu.“

Jestliže se jedná o „odpustek ze strany Otce“, proč církev klade podmínky?“

Indulgence nám připomínají, že milosrdenství je čistý Boží dar, z naší strany nezasloužený. Nicméně církvi záleží na tom, aby ukázala, že odpustky nejsou něco mechanického nebo pověrčivého. Pro papeže Pavla VI. byly prostředkem k pěstování „ducha modlitby a pokání“ a praktikování teologických ctností. Odpustky jsou spojeny s určitým skutkem zbožnosti nebo oddanosti, které jsou znamením naší ochoty přijmout odpuštění. Jsou vždy spojeny s vírou, a proto církev žádá ty, kdo získávají odpustky, aby byli náležitě disponováni, modlili se a přijímali svátosti.

Jubilejní odpustky

Kdo může získat odpustky a mít z nich prospěch?

Každý katolík ve stavu milosti. Musí mít v úmyslu odpustek získat. Odpustek může být pro dotyčnou osobu nebo jím může být uplatněn ve prospěch svatých duší.

Jaké jsou podmínky?

Úkon stanovený Svatým otcem pro Rok milosrdenství je „krátká pouť ke Svatým dveřím“.

Obvyklé podmínky spojené s odpustkem jsou:

  • Přijetí svatého přijímání;
  • Přistoupení ke svátosti zpovědi a
  • Modlitba za papeže. Ta se splní pomodlením se jednoho Otče náš a jednoho Zdrávas Maria na úmysly papeže.

Papež František přidal další dvě podmínky:

  • Recitování Vyznání víry a
  • Rozjímání o milosrdenství. Tato podmínka sice nijak nevylučuje jiné rozjímání o milosrdenství, ale může být splněna modlitbou kolekty na neděli Božího milosrdenství:

„Bože věčného milosrdenství, který v samotném opakování velikonočních svátků rozněcuješ víru lidu, který jsi učinil svým vlastním, rozmnož, prosíme, milost, kterou jsi udělil, aby všichni pochopili a správně pochopili, jakým písmem byli obmyti, Čím Duchem byli znovuzrozeni, Čí krví byli vykoupeni. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, Tvého Syna, který s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha svatého, jeden Bůh, na věky věků. Amen.“

rok dveří milosrdenstvíJak dlouho musím splnit podmínky?“

Podmínky je třeba splnit „několik dní před nebo po“ návštěvě Svatých dveří. Touto dobou se obecně rozumí přibližně týden před nebo po návštěvě. Pokud je to možné, je vhodné přijmout svaté přijímání a pomodlit se modlitby ve stejný den jako návštěvu Svatých dveří. Zpověď může být i v jinou dobu a nemusí být v katedrále nebo kostele, ve kterém navštívíme Svaté dveře.

Je možné získat pouze jeden odpustek denně, ale jinak můžeme získat odpustky po celý Rok milosrdenství.

Nemohu navštívit Svaté dveře. Je mi znemožněno získat odpustek?

Ne. papež František si přeje, aby odpustek bylo možné získat v co nejširším rozsahu. Nemocní a lidé upoutaní na domácí lůžko mohou odpustek získat i tak, že přijmou svaté přijímání nebo se zúčastní mše svaté či společné modlitby – a to i prostřednictvím různých komunikačních prostředků.

Vězni mohou odpustek získat ve své vězeňské kapli. V jejich případě mohou jako svaté dveře sloužit dveře jejich cely.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.